Kumpulan Soal Ujian Sekolah PAI Kelas 6 SD Terbaru

#soalujiansekolahpaikelas6pdf,  #soalujiankelas6dankuncijawaban,  #soalujiankelas62023dankuncijawaban,  #soalujiansekolahpaikelas6sdterbaru,  #soalujiansekolahpaikelas6pdf,  #quizizzujiansekolahpaikelas6,  #soalusbnpaikelas6kurikulum2013,  #soalujiansekolahagamaislamkelas6dankuncijawaban,  #soalujiansekolahpaikelas62023,  #soalujiankelas6dankuncijawaban,  #soalujiansekolahpaikelas6kurikulum2013,
Kumpulan Soal Ujian Sekolah PAI Kelas 6 SD Terbaru

Layarmaya.id - Apa kabar sahabat berprestasi, semoga sehat selalu, dalam kesempatan kali ini akan kami bagikan kumpulan soal ujian sekolah mata pelajaran pai kelas 6 atau sederajat terbaru. 

Semoga dengan soal-soal ini bisa membantu, tetap semangat yah!

Adapun soal-soal ujian sekolah mata pelajaran pai kelas 6 sd atau sederajat sudah dilengkapi beserta kunci jawaban. Jadi, simak terus postingan ini sampai selesai!

Mengenai soal dan kunci jawaban mata pelajaran pai ini, sebagai bahan referensi bagi orang tua/siswa kelas 6, suapaya menambah wawasan dan pengetahuan baru.

Meskipun sudah terdapat kunci jawaban, diharapkan para siswa tetap berusaha untuk mengerjakan tanpa melihat kunci jawabannya terlebih dahulu.

Bagi rekan–rekan guru, wali murid dan para peserta didik, berikut soal ujian sekolah pai kelas 6 sd/mi sebagai bahan belajar di rumah atau bahan perbandingan materi evaluasi, kami sediakan dibawah ini:


KUMPULAN SOAL UJIAN SEKOLAH PAI KELAS 6 TERBARU 

1. Contoh perilaku hormat dan patuh kepada guru dapat diwujudkan dengan berbuat baik kepada guru, antara lain ...

a. Minta izin terlebih dulu jika ingin bermain ke rumah teman

b. Mematuhi setiap nasihat kebaikan dari orang yang lebih tua

c. Berpakaian seragam sesuai dengan aturan sekolah

d. Mendengarkan penjelasan guru di kelas

Jawaban: d


2. Memberi salam, minta izin dan mencium tangan ketika akan berangkat ke sekolah adalah salah satu contoh hormat dan patuh kepada ...

a. Orang tua

b. Teman

c. Guru

d. Sahabat

Jawaban: a


3. Jika bertemu dengan saudara yang lebih tua, hendaknya memberi salam dan mencium tangannya ialah salah satu sikap hormat dan patuh kepada ...

a. Guru

b. Teman

c. Sesama keluarga

d. Sahabat

Jawaban: c


4. Salah satu hikmah berinfak dan bersedekah ialah ...

a. menjadi kaya raya

b. Harta semakin berkurang

c. Menjadikan orang semakin miskin

d. Dimudahkan Allah Swt dalam usahanya mencari rezeki

Jawaban: d


5. Pemberian barang atau jasa, yang bersifat materi dan nonmateri ialah pengetian dari ...

a. Rezeki

b. Infaq

c. Zakat

d. Sedekah

Jawaban: d


6. Salah satu contoh sifat Ashabul Kahfi yang berusaha untuk menyelamatkan akidahnya (keimanannya) kepada Allah Swt ialah ...

a. Teguh pendirian

b. Mengikuti pemerintah

c. Mengikuti peraturan

d. Teguh dalam keinginan

Jawaban: a


7. Allah Swt. menciptakan manusia terdiri dari laki-laki dan perempuan, Manusia itu suka berkumpul dan berkelompok sehingga mereka membentuk suatu suku atau bangsa ialah kandungan dari ...

a. Q.S. al-hujurat/49:12

b. Q.S. al-hujurat/49:13

c. Q.S. al-Maidah/5: 2

d. Q.S. al-Maidah/5: 3

Jawaban: b


8. Berhati-hati jika berada di tempat keramaian atau di jalan raya yang padat kendaraan ialah salah satu hikmah beriman kepada ...

a. Tawakal

b. Qodar

c. Sabar

d. Qada’

Jawaban: d


9. Saat belajar, tidak banyak bercanda di dalam kelas. adalah salah satu sikap hormat dan patuh kepada ...

a. Guru

b. Sahabat

c. Orang tua

d. Teman

Jawaban: a


10. Menghormati pendapat teman yang berbeda dengan pendapat kita ialah salah satu sikap ...

a. Hormat

b. Simpatik

c. Patuh

d. Toleran

Jawaban: d


11. Mendengarkan curahan hati teman hingga selesai. ialah salah satu sikap ...

a. Menghormati

b. Simpatik

c. Toleran

d. Patuh

Jawaban: b


12. Anak yang ramah dan sopan akan …..teman

a. disukai

b. dimusuhi

c. ditinggalkan

d. dilupakan

Jawaban: A


13. Rendah hati merupakan salah satu sifat yang terpuji. Kebalikan dari sifat rendah hati yang perlu kita hindari adalah ....

a. takabur

b. tawadhu’

c. jujur

d. amanah

Jawaban: A


14. Allah Swt menyayangi orang yang berperilaku ….

a. sombong

b. semangat

c. rendah hati

d. tergesa gesa

Jawaban: B


15. Seorang siswa hendaknya selalu …. tugas yang diberikan oleh guru.

a. mengabaikan

b. melupakan

c. mengerjakan

d. menunda nunda

Jawaban: C


16. Dalam surah Al-Fil dijelaskan mengenai seorang raja yang ingin menghancurkan Ka’bah, raja tersebut bernama...

a. Namrud

b. Fir’aun

c. Abrahah

d. Thalud

Jawaban: C


17. Nama Al-Fil diambil dari ayat pertama dari surah Al-Fil yang artinya ....

a. semut

b. lebah

c. burung

d. gajah

Jawaban: D


18. Dalam Al-Qur’an terdapat surah sejumlah 114 surah salah satunya adalah surah Al-Fil. Surah Al-Fil menempati urutan yang ke- ....

a. 105

b. 106

c. 107

d. 108

Jawaban: A


19. Surah Al-Fil turun di kota Mekkah sebelum nabi Muhammad hijrah, sehingga surah Al-Fil termasuk golongan surah ....

a. Suriyah

b. Madaniyah

c. Makkiyah

d. Turkiyah

Jawaban: C


20. وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيْلَ

Ayat di atas adalah surah Al-Fil ayat ....

a. kesatu

b. kedua

c. ketiga

d. keempat

Jawaban: C


21. Orang yang hidup boros akan ….

a. menyesal

b. kaya raya

c. sukses

d. bahagia

Jawaban: A


22. Perhatihan pernyataan di bawah ini!

1. dapat memegang kepercayaan

2. menyampaikan wahyu kepada umatnya

3. tidak mampu menghadapi masalah kaumnya.

4. selalu benar dalam berbicara

Yang termasuk sifat perilaku para rasul ialah ...

a. 1, 2 dan 3

b. 2, 3 dan 4

c. 1, 2 dan 4

d. 1, 3 dan 4

Jawaban : c


23. Fatonah merupakan salah satu sifat bagi rasul, artinya ...

a. cerdas

b. menyembunyikan

c. curang

d. jujur

Jawaban : a


24. Diberi wahyu untuk diri sendiri dan untuk umat, merupakan tugas ...

a. rasul

b. wali

c. nabi

d. ulama

Jawaban : a


25. Rukun iman yang keempat ialah ...

a. Iman Allah SWT.

b. Iman kepada kitab

c. Iman kepada malaikat

d. Iman kepada rasul

Jawaban : d


26. Berikut ini yang termasuk rasul-rasul ulul azmi ialah ...

a. Adam, Ibrahim, Musa, Muhammad

b. Musa, Isa, Ibrohim. Muhammad

c. Ibrahim, Ilyas, Muhammad, Musa

d. Idris, Nuh, Isa, Muhammad

Jawaban : b


27. Berdakwah selama 500 tahun, umat yang mau mengikuti sedikit, bahkan kaumnya mencemoooh dan mengejek.

Uraian di atas berkenaan dengan sikap umat nabi ...

a. Nabi Nuh a.s

b. Nabi Musa a.s

c. Nabi Ibrahim a.s

d. Nabi Muhammad saw.

Jawaban : a


28. Hasan diberi amanah oleh Pak Guru berupa surat undangan rapat wali murid kepada orang tuanya, maka sikap Hasan ialah ...

a. menyimpan saja di tas

b. membuang surat di tempat sampah

c. menyampaikan surat kepada orang tuanya

d. disimpan di laci meja sekolah

Jawaban : c


29. Berikut ini yang dimaksud dengan ajaran tauhid ...

a. ingkar kepada Allah SWT

b. menentang Allah SWT

c. menyembah patung

d. menyembah Allah SWT

Jawaban : d


30. Di bawah ini contoh perilaku hidup sederhana ...

a. makan satu kali sehari

b. rajin menabung

c. menghabiskan uang

d. memakai baju yang tidak layak

Jawaban : b


31. Hidup sederhana ialah ...

a. bermewah-mewahan

b. rendah hati

c. tidak boros dan pelit

d. membanggakan diri

Jawaban : c


32. Seruan agar saling mengenal menurut surah Al- hujarat ayat 13 ditujukan kepada ...

a. Orang kafir

b. Orang beriman

c. Seluruh manusia

d. Orang bertaqwa

Jawaban: d


33. Di dalam Q.S Al Maidah ayat 2 Allah SWT berfirman yang artinya : “Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan ... dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran”.

a. Kebaikan dan keadilan

b. Keadilan dan kebijaksanaan

c. Kebajikan dan takwa

d. Bersyukur dan bertaqwa

Jawaban: c


34. Sikap berusaha disertai dengan doa dan berserah diri kepada Allah akan usaha yang dilakukan dinamakan ...

a. Qadar

b. Qada

c. Tawakal

d. Sabar

Jawaban: a


35. Surah Al- Kafirun merupakan surah yang memerintahkan umat muslim untuk senantiasa menjaga ...

a. Pandangannya

b. Kemurnian akidah

c. Harta mereka

d. Ketakwaannya

Jawaban: b


36. Qada yaitu ketentuan-ketentuan Allah yang ...

a. Tidak menjadi kenyataan

b. Tidak dapat berubah

c. Dapat dirubah

d. Diketahui oleh para rasul

Jawaban: b


37. Kesalahan nabi Yunus sehingga terpilih dalam undian untuk terjun ke laut karena ...

a. Meninggalkan kaumnya karena berani

b. Meninggalkan kaumnya karena marah

c. Meninggalkan kaumnya karena tidak jujur

d. Meninggalkan kaumnya karena sedih

Jawaban: b


38. ... yang taat beribadah terus berdoa tidak putus-putusnya kepada allah swt, hingga allah mengabulkan doanya, sehingga ia memperoleh anak walaupun usianya telah tua. Anaknya itu diberi nama Yahya.

a. Nabi Zakaria a.s

b. Nabi Isa a.s.

c. Nabi Musa a.s.

d. Nabi Yunus a.s.

Jawaban: a


39. ... tetap menyampaikan larangan Allah Swt. kepada Raja Hirodus yang ingin menikahi anak tirinya, Herodia.

a. Nabi Yunus a.s.

b. Nabi Zakaria a.s

c. Nabi Yahya a.s.

d. Nabi Musa a.s.

Jawaban: c


40. Nabi yang diberi mukjizat oleh Allah dapat berbicara dengan manusia ketika masih bayi atau masih dalam buaian ialah ...

a. Nabi Sulaiman a.s.

b. Nabi Zakaria a.s

c. Nabi Isa a.s.

d. Nabi Musa a.s.

Jawaban: c


Demikianlah artikel pendidikan terkait kumpulan soal ujian sekolah pai kelas 6 sd/mi lengkap beserta kunci jawaban yang bisa kami bagikan. 

Semoga dengan kumpulan contoh soal latihan ujian sekolah sd kelas 6 mata pelajaran pai yang kami bagikan bisa memberikan manfaat bagi semua.


Tag: 

#soalujiansekolahpaikelas6pdf,

#soalujiankelas6dankuncijawaban,

#soalujiankelas62023dankuncijawaban,

#soalujiansekolahpaikelas6sdterbaru,

#soalujiansekolahpaikelas6pdf,

#quizizzujiansekolahpaikelas6,

#soalusbnpaikelas6kurikulum2013,

#soalujiansekolahagamaislamkelas6dankuncijawaban,

#soalujiansekolahpaikelas62023,

#soalujiankelas6dankuncijawaban,

#soalujiansekolahpaikelas6kurikulum2013,